GIDI


Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

 Anthonissen Financieel Adviesburo V.O.F.
 Veldkers 11
 4761 WG  Zevenbergen
 Telefoon: 0168-324106
 Fax: 0168-330835

 Website: www.anthonissen.nl
 E-mailadres:  john@anthonissen.nl

 

A. Inleiding


Geachte cliŽnt,

  1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI.
  2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.
  3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u op de website van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars, opvragen; www.verzekeraars.nl.

 

B.      Wie zijn wij?

 

  1. Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiŽle diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
  2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekerings-maatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

 

C.      Onze diensten

 

  1. Algemeen
   Wij kunnen u adviseren op het gebied van:
   1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering
   2. verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of ťťn van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
   3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering
   4. hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiŽle mogelijkheden.
   5. financiŽle planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiŽle situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiŽle producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen.


Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

  1. Schadeverzekeringen
   Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:
   1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u zou moeten verzekeren en welke risico's u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
   2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
   3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
   4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.
   5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
   6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
   7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
   8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
   9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekerings-overeenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
   10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
   11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.
   12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
   13. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
   14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
   15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

 

  1. Levensverzekeringen
   Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten:
   1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.
   2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico's u zelf kunt dragen.
   3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
   4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiŽle instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.
   5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
   6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
   7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
   8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
   9. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
   10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
   11. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
   12. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.
   13. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiŽle instelling.
   14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beŽindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiŽle consequenties van deze voortijdige beŽindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering
   15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.
   16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
   17. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
   18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

 

 1. Wat verwachten wij van u?

 

  1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
  2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
  3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven.
  4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beŽindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
  5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
  6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

 

E.      Onze bereikbaarheid

 

  1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
  2.  Anthonissen Financieel Adviesburo V.O.F.
    Veldkers 11
    4761 WG  Zevenbergen
    Telefoon: 0168-324106, Mobiele telefoon: 06-209 203 69
    Fax: 0168-330835

       Correspondentieadres: Postbus 99, 4760 AB Zevenbergen

      Website : www.anthonissen.nl

       E-mailadres: john@anthonissen.nl

  1. Ons kantoor is op werkdagen geopend van 09:00 uur tot en met 17:30 uur. Bezoek van ons kantoor gaarne volgens afspraak. Uiteraard bezoeken wij onze cliŽnten ook in de avonduren.
  2. Telefoon tijdens kantooruren: 0168-324106.

 

F.      De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

  1. Incasso door verzekeraar
   1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
   2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
   3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
   4. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

 

  1. Afspraken rondom premiebetaling
   1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geÔncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
   2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
   3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

 

 

G.     Onze relatie met verzekeraars

 

  1. Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.

 

 

 

 

H.      Hoe worden wij beloond?

 

  1. Beloning op basis van provisie
   Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

 

I.        Onze kwaliteit

 

  1. Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer: 1.049.051. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
  2. Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diplomaís en certificaten: Assurantie B, Financieringsdiplomaís, Pensioenpraktijk..
  3. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.
  4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

J.       Klachten?

 

  1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
  2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.
  3. Alle klachten worden door de directie behandeld.
  4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke

Stichting Klachteninstituut
Postbus 93560
2509 AN, Den Haag
tel. : (070) 333 89 99
fax : ( 070) 333 89 00
e-mail:
info@klachteninstituut.nl
website: www.klachteninstituut.nl